back 
 
EEN KREATIE VAN DE VRIJE WIL
                                                                                          

Een monumentale installatie 


 

"Een Kreatie van de Vrije Wil" berust op de kennis der Ideeën. 
De Ideeën berusten op oorspronkelijheid; zij bezitten de enige en eigenlijke werkelijkheid en zijn onvergankelijk. Hierdoor wordt de zinnelijke werkelijkheid niet gedegradeerd,  integendeel:  de ideeën kreëren de werelden der dimensies. 
Deze werelden zijn de verschijningsvormen der ideeën. 
In de ledigheid verschijnen de vormen, niet alleen naast elkaar, ook na elkaar, en zo wordt de drie-dimensionaliteit-materie gegrond. De kracht die deze beginselen in deze dimensies uitdrukt en vorm geeft komt van de dualiteit van de materie, en de interaktie,  gevormd door de derde kracht. 
Door de drift van zulke mensen,  door hun denken, wil en begeerte,  want de werelden van deze derde dimensie zijn voor het denken toegankelijk, en voor de analytische benadering, die berust op hun driedimensionele natuur.
 

Zo ontspringt de "Kreatie van de Vrije Wil", de intervallen vermijdend, op de oorspronkelijkheid, in volstrekte werkelijkheid en onvergankelijkheid,  zich uitstrekkend, muterend in zijn veranderlijkheid, multidimensioneel in het oneindige. 
Zo maakt het aanschijn van de zee-stad   ervan deel uit in haar soevereine werkelijkheid in het universum.. En wie wil kan haar zien, en haar ziende, zich daarnaar richten, en haar in haar driedimensionaliteit op-richten, en overschillig daarvan  zal hij in elk geval de zaak van deze stad voorstaan.

De Idee, die het begin en de voleinding kent, focuste zich langs de kosmische as op de voor haar deugdelijke plaats,  ze  erkende zichzelf en ving zichzelf op en kreëert zo het begin van de "Kreatie van de Vrije Wil" 


 

De opgepakte aarde vloeit langzaam tussen de handpalm en de vingers, als fijne korreltjes, in één absolute handeling, in één langzame beweging, op één en dezelfde plaats.
Vanuit deze handeling   ontstaat de Idee, die vorm geeft aan de vormloze materie en die de oorzaak wordt van deze manifestatie.
Ondanks de tijdelijke strukturen,  die gevormd worden rond de gekreëerde eigenheid, keert de Idee altijd terug naar haar oorsprong.
Indien we dit kunstwerk willen ervaren moeten we weten dat de noties en normen van de driedimensionele wereld der zintuigen nu overschreden wordt. We gaan  naar de grens, en overschrijden die,  van de zintuigelijke werelden van symbolen en strukturen.

Dit kunstwerk is kontinu in verandering en de manifestatie ervan is kontinu in verandering,  zodat de graden van de hoeken ten opzichte van ons waarnemingsvermogen kontinu verschillen. Welk van deze waarnemingen, vragen we ons af, is de juiste? Welk van deze beelden geeft ons de juiste realiteit? Is het chaos? 
Het enige wat ons zekerheid geeft is de terugkomende lijn. Wanneer we dit als een feit vaststellen vanuit deze veranderlijkheid, merken we op dat deze lijn niet statisch is, maar dat ze beweegt rond een vast punt. Dit is de eigenheid van het gebeuren van dit kunstwerk ten overstaan van de waarnemer. Wanneer we deze eigenheid willen onderzoeken/ervaren, krijgen we een ervaring van een verschillende tijd en ruimte als een relatief begrip. Deze relatieve begrippen en koncepten moeten verlaten worden. We worden in de Idee opgenomen en we ervaren de transparantie van de verschillende eigenheden waaruit dit kunstwerk is samengesteld.
 
 

Dit kunstwerk is een kloppend proces van poëzie en wetenschap, een kreatie van ritme en beweging in een kontinue verandering,  in zijn delen (de sites), die terzelfdertijd een geheel vormen (de som van alle sites), - één in zijn totaliteit- , en die terzelfdertijd een funktie hebben op zichzelf als afzonderlijke kunstwerken.toch is het principe dat het gedrag van gehelen meer is dan de som van hun delen. 
BEKEND IS DAT HET VERMOGEN VAN HET GEHEEL  DE SOM VAN HET VERMOGEN VAN DE DELEN OVERTREFT:HET VERMOGEN VAN ELKE INDUVIDUELE  SITE WORDT VERGROOT DOOR HET  VERMOGEN VAN HET VERENIGD GEHEEL 

Dit is een totaal, transparant ,monumentaal kunstwerk in de multidimensionaliteit, dat levend was, dat levend is en dat  levend zal zijn, aldus bepaald door de auteur.
In de afzonderlijke identiteiten (de sites) bloeien alle eigen dingen overvloedig, noembaar, altijd terugkerend naar hun bron en deel uitmakend van dit monumentaal kunstwerk.
 

1. HET MIDDEN, de Vader - site, gesitueerd in Llauro op de Coll del Puig, in de Franse 
    Pyreneeën

2. ILICITIS, de Moeder, - site, gesitueerd in de Campo d´Elx, in de provincie Alicante inSpanje.

3. LAS COLINAS,  de Zoon, site, gesitueerd in Sucina, El Alto de Los Maganes, s/n, Provincie 
    Murcia, Spanje. UNIVERSIDAD LIBRE LAS COLINAS.

4. GRACIOSA, site, gesitueerd in San Lucar, in de provincie Huelva in Spanje, lenteland.

5. KRETA, dat wat "verwijst". Deze site is gesitueerd in Creta.

6. KORSICA, het kreatieve.

7. KSAR EL KEBIR, de geografische vormkracht, site, gesitueerd in Marokko.
 

Een multi-dimensioneel koncept van harmonie.

Dit multidimensioneel koncept van harmonie wekt een onafgebroken stroom energie op van grote diversiteit in frekwentie en transparantie, in een ritme van opbouw en vernietiging en opbouw...
In deze onafgebroken beweging, - de schroom voor de ledigheid,  de sterkte tussen de opsplitsing der materie, de schijnbare  arbitrariteit of chaos - verdwijnen de processen van leegheid en materie  volgens een bepaald gekrëeerd patroon van ritme en beweging en eindeloze verandering. 
Het is een transparant koncept van harmonie, dat zich ontlaadt en erkent in de multi-dimensionaliteit.

In het verleden, in diverse beschavingen, werden steden, en daarin belangrijke gebouwen en tempels vaak geplaatst op wel bepaalde plaatsen. Zo lijkt het dat tempels, kathedralen en pelgrimplaatsen geplaatst werden op krachtlijnen of kruisingen van krachtlijnen.
Deze punten zijn veelal gekarakteriseerd door een uitzonderlijke schoonheid van topografie en landschap. 
Rond de Middellandse zee herkende en kreëerde Águila, de auteur van dit werk, zes (zeven) van deze plaatsen: 
- Llauro in Frankrijk, 
- Campo d´Elx, 
- Sucina in Spanje 
- San Lucar, eveneens  in Spanje, 
- Ksar-El-Kebir in Marokko, en verder 
- Creta en 
- Corsika.

situatie ILICI en ILII:

Ilici en Ilii, twee monumentale kunstwerken van een verschillende orde in één: de "Universidad Libre Las Colinas". De Universidad Libre Las Colinas als monument bestaat uit twee monumenten, dit van Ilici, dat zich manifesteert in het monumentaal werk LOGOS, en dat van Ilii, dat zich manifesteert in de intuitieve intelligentie. Samen vormen zij de "Unversidad Libre Las Colinas".

ruimtelijke reproduktie:

De Universidad is gesitueerd op het westelijk  vlak van de tweede pyramide, precies in het midden van de diameter van de basis naar de top. Vanaf dit punt (Universidad) vertrekt er een rechte lijn op de diamter van de tweede pyramide (een lijn die vertrekt van de top naar het midden van het basis vlak) en raakt op de plaats van de eigenheid. 
Terwijl in het eerste monument (Ilici) we kunnen spreken over een drie-dimensionaliteit, en in het tweede monument (Ilii) over een vier-dimensionaliteit, krijgen we een multi-dimensionaliteit op de plaats van de eigenheid U.N.E (Universidad Libre Las Colinas).
De multidimensionaliteit resulteert in een krachtcentrum voor de verspreiding van ontelbare vibraties per sekonde, in een radius van dezelfde snelheid.
Daarom kan de Idee enkel op deze golflengte reizen.
Daarom is de U.N.E. (Universidad Libre Las Colinas) de meest essentiële en meest unviersele Universiteit.En vormt daardoor de eigenheid van het creatief,research,en communicatie centrum lasoberana. 

De eigenheid van Ilici - Ilii  is nu gekoncentreerd in de verschillende "hoopjes".
Tot daar de Idee. 
Van daar beginnen alle sites te werken. 
Ilii wordt Politeia, een vereniging van mensen rond deze "hoopjes", wat uitgedrukt wordt in de verschillende woongebieden, ttz
- Llauro: een zeer groot gebied, genoemd groot Llauro, 
- Corsika: een zeer klein gebied,
- San Lucar, ook genoemd "Graciosa", 
- Kreta, een gebied dat verwijst,  en
- Ksar-El-kebir, dat verwijst naar het vertikalisme.

Ruimtelijke reproduktie:

Wanneer we dit gegeven beschouwen, niet in een twee-dimenionaliteit, maar in een drie-, vier en multi-dimensionaliteit, zullen De Moeder en San Lucar gevonden worden op de Oostzijde van de pyramide. 
De kreatieve as, geplaatst in Llauro, heeft een inklinatie van 26 graden, van de top van de grote pyramide (De Vader) ten opzichte van de noord-zuid as van de aarde, ongeveer parallel met de magnetische as van de aarde (met zeer lichte afwijking).


 
 De energie van De Vader naar Llauro resulteert in geografische Vormkracht. De vormkracht loopt naar beneden naar Ksar-El-Kebir en Creta op de basislijn van de driehoek, waar ze zich spreidt. 
Het kunstwerk kan het best ervaren worden in De Vader en de Zoon. 
De lijnen, driehoeken en pyramides komen verder uit een geheel en maken  er deel van uit, volgens de dimensies, waarin we proberen het werk uit te drukken.
 

Het langzaam laten vloeien van de fijne aardekorrels door de handplam en de vingers, op een welbepaalde plaats, is een menselijke handeling vanuit de intuitieve intelligentie.
Deze kreatie, vrij van symbolen en strukturen, is een kreatie van Vrije Wil, van elke individuele, unieke handeling.
De eigenheid van de aardekorrels van de specifieke plaats wordt benadrukt door deze aardekorrels te vermengen met verpulverde substanties van de plaats zelf, die in elk gebied verschillend zijn. 
Terwijl in het natuurlijk centrum de steen van de eigenheid wordt geplaatst, blijft het centrum onveranderd, maar de Eigenheid verschilt,  afhankelijk van het feit of de "hoopjes" aangebracht worden door  een unieke  handeling van de hand, herhaald, individueel of kollektief. 
De eigenheid is telkens gestitueerd in het metapunt. 
Het zwaartepunt krijgt  konkrete vorm in het midden onder de basis. Vanaf de wortel vertrekt een energie die spiraliseert, in de rust van de eigenheid. Het is de kracht die zichzelf vormt (de Vormkracht) en die haar identiteit uitdrukt in de regelmaat. 
Ondanks de tijdelijke strukturen die gevormd worden rond de identiteit, keert deze altijd naar haar oorsprong terug. 
Zelfs wanneer een of meer sites (nog) niet "open" zijn, zijn ze betrokken in het geheel, omdat hun eigenheid zeer specifiek is en krachtig en gekend door de auteur, die ermee rekening houdt in zijn ontwerp van harmonie.

Het spreekt vanzelf dat de hier voorgestelde pyramide enkel een symbolische representatie is van de werkelijkheid,  die geografisch verspreid is over delen van Europa en Afrika.
De top van de grote pyramide en de  loodlijn, die vandaar wordt getrokken,  is gesitueerd op de 10e lengtegraad op 1.559 Km hoogte. De basis ligt op de 35e breedtegraad, en de eigenheid is gesitueerd in de derde pyramide op 310 Km hoogte.
 

Korsika ligt op 729 Km hoogte in de grote pyramide. Ze bevinden zich allen in de ionosfeer.
De eigenheid ligt in een wel bepaalde dimensie en is de volle uitdrukking van het kunstwerk, dat gekreëerd werd door de bewegende Logos in de diamant die de 3e pyramide schept.
De Zoon, de Idee, de Vrije Wil, ligt in de bovenste pyramide van de diamant en kreëert de Kreatie van de Vrije Wil in pyramiden van ontelbare dimensies.
De geest, het kreatieve, is gesitueerd in een bepaalde dimensie.
De dimensie van de Zoon ligt  in de diamant boven de grote pyramide.
De Vader is gesitueerd in de bovenste pyramide van deze diamant.
Door deze willoze wil, die ontelbare dimensies schept, kreëert hij het Midden, hij wekt de Moeder door de vibraties met hun ontelbare antennes buiten de dimensies en aanwezig in alle dimensies, aan niets onderhevig, vloeiend van het magnetische in het elektrische zelf,  op de grens tussen bestaan en niet bestaan.

apendix*