terug

                                                                          

het kunstwerk

"De Kreatie van de Vrije Wil" 
 Visado 7 november 1994. Register van  Intellektuele Eigendom 1995/30/36/862 -  17 oktober 1995
university museum lasoberana
 
 

het equilibrium van De Kreatie vanuit de Vrije Wil is de
   UNIVERSIDAD LIBRE DE LAS COLINAS

 
 
 

De vereniging zonder winstgevend doel  "Ciudad del Hombre" stelt een neutraal en universeel platform voor, genoemd "Universidad Libre Las Colinas" met het oog op de stimulering van harmonie, kennis en schoonheid en  de verbetering van de kwaliteit van het leven. Zij is belast met het sekretariaat van publikatie, de administratie, juridische kwesties, het nodige, aangegeven onderhoud en het beheer van de nodige infrastruktuur en al het ander nodige ten einde haar doelstellingen te realiseren.
De "Universidad Libre Las Colinas" is in haar wezen neutraal, en beweegt zich in en rond de idee:de veranderlijke,multidimensionale,biologische biotoop, genoemd "de kreatie van de vrije wil" 

"Ciudad del Hombre" werd opgericht in 1978 in Madrid door het Internationaal Vodder Instituut van Cool-Smeets en geregistrerd onder nr. 796 Alicante en nr. 4490 Murcia, gevestigd in Elche, Alicante en Sucina, Murcia, Spanje. E-mail: ciudad79@gmail.com

"Universidad Libre Las Colinas" werd aanvankelijk opgericht als de "Universidad de la Nueva Era"  en is gebaseerd op het filosofisch en innoverend ideeëngoed van Águila, genoemd "De Kreatie van de Vrije Wil". De universiteit werd officieel geopend door de burgemeester en schepenen van de stad Elche in de Semana Santa 1979.
 

OVER DE UNIVERSITAIRE AKTIVITEIT

Karakteristiek voor haar expressie is het verschil met de klassieke universitaire aktiviteit. Dit betekent dat eksamens en de struktuur in disciplines niet op het voorplan staan, maar integendeel  zelf gekozen doelen en interdisciplinariteit. Het feit van zich vast te houden aan de lijnen van een gegeven kultuur, maakt plaats voor een inter-, trans- en multikultureel klimaat. Er zijn geen vaste professoren of studenten, maar telkens nieuwe konstellaties, waarin er gedeeltelijk geen grenzen meer zijn en waarin de rollen kunnen omgewisseld worden. Het onderzoek en het onderwijs kunnen zich ontwikkelen enerzijds binnen DE ONTMOETINGEN. en anderzijds in DE AGORA.

Tijdens de vorige jaren, vanaf 1978,  kwamen de gastdocenten vanuit de hele wereld om zich te bezinnen en van gedachten te wisselen vanuit hun verschillende disciplines, in seminaries met of zonder thema, met of zonder studenten, of om te praten over  hedendaagse of toekomstige wereld thema´s. Het meest karakteristieke van deze aktiviteiten die georienteerd waren ofwel naar het onderzoek, ofwel naar het onderwijs, is het feit dat zij zich ontwikkelden op haast ongestruktureerde wijze. 
Gezien onze meestal over- gestruktureerde maatschppij, vooral waar het de instellingen betreft, wegen de voordelen van deze omgeving ruimschoots af tegen de nadelen.
Al wat in de universiteiten ongewoon is, alhoewel niet minder gewenst, is hier niet enkel mogelijk,  maar zelfs welkom. Dit refereert vooral aan de spontane interaktie.

Alhoewel de hele aktiviteit veeleer uit een serie buitengewoon interessant modellen of scenario´s bestaat dan uit een kontinu bedrijf, zijn de faciliteiten die in elk geval aangeboden worden perfekt: de nodige vertalingen worden altijd met de grootste zorg uitgevoerd en alle seminaries worden op band opgenomen en in verslagen neergelegd.
 
 

Uittreksel uit een rapport van  gastdocent  William Goeman. Mechelen Februari 1981:
" I. Situering van de opdracht(*)
Het seminarie rondom het thema "Kind-Opvoeding in vrijheid" waaraan ik geroepen werd als gastdocent mijn medewerking te verlenen had plaats aan de "Universidad de la Nueva Era" te Elche in Spanje van 21 tot 28/6/80. Het kaderde in een reeks van 9 seminaries aan deze instelling waarbij behoorlijk uiteenlopende, maar alle sterk mens-gerichte onderwerpen aan bod kwamen. Tegelijk boeiend én verontrustend aan deze opdracht was de quasi totale onbekendheid met de doelstellingen die tijdens dit symposium zouden worden nagestreefd, de denkvormen die zouden worden gehanteerd, de werkwijzen die zouden worden aangehouden, de voertaal zelfs die zou worden gebruikt. Geruststellende her-kenning ging wel onmiddelijk uit van het totaal-thema dat aan de orde zou worden gesteld en dat, het moet gezegd, duidelijk wel perspectieven bood voor interessante bezinning en gedachtenwisseling in een breder kader dan dat waarin we gebruikelijk wel konfrontatiemogelijkheid hebben.
(*) Reële steun van de Centrale Overheid was nodig om de toch aanzienlijke moeilijkheden waarmee de materiële vormgeving van de zending gepaard ging te overwinnen. De betrokkenheid én de dynamiek die daarbij met name werden opgebracht door Mevrouw VERVLOET, Secretaresse van de Heer Secretaris-Generaal Roose, had ik niet voor mogelijk gehouden... 
II. De werking aan de Universidad de la Nueva Era: (Univ libre de las collinas.)
 Er is hier een grote openheid van benadering en vraagstelling. Wars van alle vooropgestelde "waarheden" of vastgeroeste strukturen wil men, zonder principiële pro's of contra's, ZELF meebouwen aan de "Nueva Era" die zich aankondigt. De inhoud van vele erg verraderlijke-vertrouwde begrippen wordt bekeken op het essentiële. De werking aan deze Universiteit laat zich nauwelijks vergelijken met de werking aan de ons bekende universiteiten. Van de ons zo vertrouwde universitaire  struktuur is niets te bespeuren, "doceren" zoals het voor ons toch quasi onverbreekbaar verbonden is met het functioneren van een universiteit komt niet aan bod, "leermeesters" in de zin van mensen-die-opleiding-geven en "leerlingen" in de zin van mensen-die-opleiding-krijgen zijn er al evenmin. 
De weg tekent zich zelf af uit de interaktie tussen de konkrete deelnemers. De onderlinge kommunikatie kent in feite een continu verloop met nu eens intenser, dan weer minder interse momenten; neemt deels de vorm aan van groeps-gesprekken, deels ook de vorm van dialoog tussen een beperkt aantal deelnemers. Een methodiek alleszins die, als alternatief voor het starre "doceren", heel wat mogelijkheden in zich heeft. 

DE WERELD DER IDEEEN
In de wereld der Ideeën ontstaat de orde van de variëteit. Zo ontstaat haar natuur en de schoonheid van het landschap en zijn orde. Zo kan men het leven erkennen dat zich manifesteert in de vorm van energie op plaatsen waar zich  een sterke en opvallende Identiteit en Eigenheid  gevormd hebben in Tijd en Ruimte. Het is dezelfde energie die zich verenigt met elk levend wezen en die zich uitstrekt tot de oneindige lagen van de kosmos.

In verschillende beschavingen in ons verleden werden gebouwen en steden vaak gebouwd op zeer specifieke plaatsen. Zo zijn tempels, kathedralen en pelgrimsplaatsen vaak ingeplant op deze plaatsen met een opvallende identiteit, en topografische en landschappelijke schoonheid.
Bij het ontwerpen van het totaal objekt "Universidad Libre Las Colinas", was de toepassing van de kosmische energie gebaseerd op de kennis dat elke plaats specifieke topografische eigenschappen bezit die de daar aanwezige identiteit aanduiden.

Door deze energie te benutten in de topografische gegevens en ter zelfdertijd rekening te houden met de direkte en meest verre omgeving, werd dit monumentaal kunstwerk,  genoemd "Universidad Libre Las Colinas" gerealiseerd in de vorm van een transcendente realiteit.
Het is een manifest van de vrije kreatieve geest, een koncept van harmonie van het levende en van de levende ideeën. Het is de vervolmaking van de "Universidad Libre Las Colinas", in zijn essentie en zijn belichaming. Doorheen  en in dit kunstwerk blijft de universele idee van de "Universidad Libre Las Colinas" voortbestaan door de scheppende vibratie van identiteiten en eigenheden in de ruimte en tijd, schepper van verandering.

De zin ervan  is transparentie. De zin ervan is transcendentie. Het begin van de basis ervan is de stabiliteit van de vibratie. Hier ontstaan in haar natuur de Ontmoetingen in de Heuvels. 
Het terrein is de steun, de voet, van het artistiek objekt. De eigenaar van de steun wordt aanzien als de opdrachtgever van het kunstwerk dat in  zijn opdracht gekreëerd werd en heeft de verplichting het te verzorgen en te beschermen. Het kunstwerk is bestemd voor de doelstelling bepaald door de auteur.
 
 

"AUTENTICA HABIT"

DE WETENSCHAPPELIJKE EN JURIDISCHE VRIJHEID VAN HET RECHT ONDERWIJS TE GEVEN EN TE ONTVANGEN

De Idee, het onderzoek en de formulering,  de ontmoetingen van de tegengestelden en van diegenen die zich als gelijken erkennen, in dialoog, strekken zich uit in alle velden van de wetenschappelijke kennis. 
De  filosofische kennis, die al het bestaande en de hogere principes ordent, spant de kroon van de werkelijke wetenschap. 
Het onderzoek en het onderwijs zijn de takken van een en dezelfde boom: ze kunnen niet leven de een zonder de ander. Het onderzoek kan niet  bestaan zonder de frisse wind die meegevoerd wordt door het onderwijs; het onderwijs kan niet zonder de stimulans van het aktieve onderzoek. Van deze kombinatie in de Universidad Libre Las Colias, gaat een magische kracht uit.


 UNIVERSIDAD LIBRE DE LAS COLINAS

MENSELIJKE EN EKOLOGISCHE WAARDEN

De Universidad Libre Las Colinas is een open, neutraal en internationaal platform, wat ook de vorm zij of de middelen waardoor zij tot uitdrukking komt.
Zij rust als equilibrium in zichzelf en keert altijd naar de bron teurg, en niet naar de tijdelijke strukturen, die zich noodzakelijkerwijze rond deze centerale impuls vastzetten.

Het plastische en ruimtelijk objekt "El Alto - Las Colinas"
leeft niet enkel door de gratie van de toeschouwer, maar eerder in de rumte van een aktieveld van een steeds wisselende en in-spelende relatie tussen de vibraties van kleur en materie, klank, de mens, ideeën, open en gesloten ruimtes en andere aanwezige vibraties. Uit dit dynamisch spel ontstaat de eigenheid van de vormkracht. Het is geen strukturele ontwikkeling, maar eerder de begeleiding van een zich zelf organiserende eigenheid en identiteit.

Logos, het woord, ideeën,  poëzie, wetenschap, onderzoek en leren. Het spel van de ziel en natuur, de groei van de mens, eenheid, verdwijnen, kreatief, variabel in tijd en ruimte, het eindeloze gemurmel van de ziel.
Ontmoetingen van licht, kleur en ruimte, klank,  tijd en eeuwigheid, van planten,  dieren, van het zeer grote en het zeer kleine, van stilte,  van mens en ideeën, van beweging en rust, van eenzaamheid, verlatenheid, verval, opstanding en opwinding. van het goede en het kwade.
Het ritme van de dingen,  de interakties  van licht en donker, koud en warm, hard en zacht, open en besloten ruimtes. Beweging en rust, binnen en buiten,  hoog en laag, klein en groot, droog en nat, meer of minder, meer van dit dan van dat, links en rechts, meer van dat dan van dit, veel mensen,  weinig mensen, lichaam en geest, veel geest,  weinig geest, ruimte, tijd en eeuwigheid.
Tussen de tegengestelden, die mekaar nooit ontmoeten, bestaat de grootste interaktie.

Door Logos, die de kosmos met de aarde verbindt in de  trilling  van de klank FA, aldus  het equlibrium kreërend dat het aangrijpingspunt van de creatie van de vrije wil is, verenigt  de klank  zich zelf met de Idee en is ,en kreëert, en drukken de ontmoetingen zich in zijn essentie   in de begrijpelijke  toekomst zich zo uit 
 

In zichzelf neutraal, altijd draaiend naar zijn eeuwige kern en terzelfdertijd verandering kreërend.
De zin van de verandering is transparantie.
De zin van transparantie is tanscendentie,
waarvan de basis is: stabiliteit
 

Hier ontspringt de - tijdelijke en toevallige - verbreiding van de Idee
De Idee, in zichzelf neutraal, altijd draaiend rond haar eeuwige kern en terzelfdertijd de schepper van de verandering.
De zin van de verandering is transparantie.
De zin van transparantie is transcendentie,  en de basis hiervan is stabiliteit.

 "Ciudad del Hombre" stelt  zich tot doel  de verbetering van de kwaliteit van het leven, de ontmoetingen van ideeën, uitgedrukt door de "Kreatie van de Vrije Wil"  en gekreerd door de essentie van de ontmoetingen. Dezen verkrijgen eender welke steun, tastbaar of ontastbaar, nu gekend of uit te drukken in de toekomst, behorend bij welke nieuwe kategorie ook nu en in de toekomst, die mogelijk toegankelijk zal zijn voor veel mensen.